6 legislativních změn, které nás čekají v roce 2022

0
295
 1. Rozšiřuje se ručení plátce DPH
  Na povinné oznamování podnikatelských bankovních účtů finanční správě (které mělo proběhnout do konce listopadu tohoto roku) navazuje od 1. 1. 2022 rozšíření ručení plátců DPH. Plátce, kterému je nebo má být dodáno zboží či služba v tuzemsku, bude za daň ručit i tehdy, pokud cenu za plnění nebo její část zaplatí na účet, který nebude v den uskutečnění platby veden v seznamu bankovních účtů oznámených daňovému úřadu. V praxi to znamená, že při zadávání plateb bude vhodné ověřit zveřejnění účtu dodavatele v příslušném seznamu, který by měl být dostupný na webových stránkách finanční správy.
 2. Mění se pravidla pro srážky ze mzdy
  Od 1. 1. 2022 bude muset dlužníkovi v exekuci zůstat až 140 % ze životního minima na zletilou fyzickou osobu platného v měsíci, za který se provádějí srážky. Zatímco koncem roku 2021 se tedy za nesrazitelnou částku považovalo 218,06 EUR, nově to bude až 305,28 EUR. Pokud dlužník vyživuje další osoby, navyšuje se limit o 25 % z nesrazitelné částky (tj. 76,32 EUR) na každou vyživovanou osobu; stejně to platí i na manžela povinného, ​​který má samostatný příjem.

Sráží-li se ze mzdy oběma manželům, přičte se částka určená na vyživované osoby na společně vyživované dítě každému z nich zvlášť. Mění se i pravidla pro srážky na vymáhání výživného pro nezletilé děti. Částka, nad kterou se zbytek z čisté mzdy dlužníka po zohlednění ostatních pravidel sráží bez omezení, se zvyšuje až na 915,84 EUR.

 1. Částečný zákaz držení psů na řetězu
  Od nového roku bude zakázáno chovat či držet psy uvázané.

Výjimky platí pro:

nebezpečného psa (tj. psa, který pokousal nebo poranil člověka, aniž by byl sám napaden nebo vyprovokován, pokud se nepoužil v nutné obraně nebo v krajní nouzi), ne však pro feny v poslední třetině těhotenství, kojící feny, nemocné pejsky či štěňata mladší jako 6 měsíců,
služební psy nebo psy určené ke zvláštnímu účelu během provádění hlídání nebo jiné pracovní činnosti, k níž jsou určeny, nebo během jejich výcviku,
krátkodobé uvázání psů pod dohledem během čištění chovného prostoru, během jejich krmení nebo při ošetřování.
Za porušení zákazu držení pejska na řetězu se nepodnikateli uloží pokuta až do 300 EUR; podnikatelé budou sankcionováni částkou od 400 do 3 500 EUR. I když se v médiích zákaz často prezentuje jako celoplošný, zatím se bude vztahovat jen na novorozené pejsky. Podle přechodných ustanovení zákona o veterinární péči totiž platí, že vlastník nebo držitel psa narozeného před 1. 1. 2022 je povinen zákaz respektovat až od 1. 1. 2024.

 1. Při hotovostních platbách nás čeká zaokrouhlování
  Od 1. 7. 2021 se budou platby v hotovosti zaokrouhlovat na 5 eurocentů.

Zaokrouhlovat se bude podle následujících pravidel:

celkový zbytek nezaokrouhlené ceny, který bude nižší než ½ hodnoty 5 eurocentů, se zaokrouhlí dolů,
celkový zbytek nezaokrouhlené ceny, který bude roven nebo vyšší než ½ hodnoty eurocentů, se zaokrouhlí nahoru,
cena ve výši 1 nebo 2 eurocenty se zaokrouhlí na 5 eurocentů,
bude-li cena součtem cen za více kusů zboží, zaokrouhlí se až výsledná cena.
Změna má vést k omezení oběhu jednocentových a dvoucentových mincí, které však nadále budou platné a obchodník je bude muset přijmout. Bezhotovostní platby zaokrouhlování podléhat nebudou.

 1. Změny archivace a náležitostí účetních dokladů
  V roce 2022 nabývá účinnosti poměrně rozsáhlá novela zákona o účetnictví. Jedním z cílů nové právní úpravy je zjednodušení elektronické archivace účetních dokumentů, které byly dosud vedeny v písemné podobě; transformace účetního záznamu je výslovně umožněna nejen (časově a finančně náročnou) zaručenou konverzí, ale také jeho naskenováním do souborového formátu v rastrové grafické formě.

V účetních dokladech nebude třeba uvádět označení účtů, na kterých je účetní případ zaúčtován. Účetní jednotka účtující v soustavě podvojného účetnictví však bude i po změně povinna správci daně poskytnout přístup do softwaru pro vedení účetnictví a účetní záznamy prokazující označení účtů, na kterých budou případy zaúčtovány.

Do registru účetních závěrek bude možné ukládat dokumenty pouze v elektronické podobě; ve veřejné části rejstříku přibudou další právnické osoby – například. občanská sdružení či společenství vlastníků bytů a nebytových prostor.

 1. Stravování a související změny týkající se daně z příjmů
  Od 1. 1. 2022 bude osvobození od daně z příjmů jednotné pro všechny typy stravování, a to nejvýše do 55 % částky stravného poskytovaného při pracovní cestě v trvání 5 až 12 let.