6 životních situací, které kvůli covidu vyřídíte jinak

0
307

Něco vyřídíte poštou, o podporu nepřijdete, brigádujete-li v nemocnici na covidovém oddělení či máte více času na podání žaloby. Tyto a další životní situace se dnes realizují jinak, než před rokem.

COVID-19 je tady s námi již 1 rok. Nový lockdown po zhoršení epidemiologické situace opět přinesl řadu zvýhodnění, která mají pomoci zmírnit jeho dopady na každodenní život. Čtěte, které to jsou.

 1. Na úřadu práce se postačí evidovat i poštou
  V době trvání mimořádné situace, nouzového stavu či výjimečného stavu vyhlášeného kvůli koronaviru není třeba podat žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání osobně. Postačí ji odeslat i poštou. Úřady práce kromě toho již déle umožňují podání žádosti i e-mailem – postačí si tedy stáhnout příslušný formulář, vyplnit jej a poslat na e-mailovou adresu zaměstnance, kterého určíte podle popisu agendy v sekci kontaktů na webové stránce příslušného úřadu. Pokud se vám uvedeného zaměstnance nepodařilo najít nebo si nejste jisti, o koho by mělo jít, můžete žádost poslat také na e-mail vedoucího oddělení služeb pro občana. Úřadu nezapomeňte zaslat i doklad o skončení pracovního poměru a doklad o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání.
 2. Uchazeči o zaměstnání si mohou přivydělat při zvládání pandemie
  Novela zákona o službách v zaměstnanosti nabízí uchazečům o zaměstnání novou možnost finančního přilepšení. Za pobírání odměny při výkonu hygienických a protiepidemických opatření k zajištění zdravotní péče pro obyvatelstvo nebude hrozit vyřazení z evidence uchazečů. Výjimka však opět platí jen za mimořádné situace, nouzového stavu nebo výjimečného stavu.
 3. Pokud potřebujete podat žalobu kvůli riziku promlčení či prokluze, máte více času
  Pro soukromoprávní promlčecí a také tvz. překluzivní lhůty platí, že:

a) v době od 19. 1. 2021 do 28. 2. 2021 neběží,
b) pokud uplynuly po 31. 12. 2020 do 19. 1. 2021, neskončí dříve, než 18. 2. 2021.
Pokud by vám tedy promlčecí doba uplynula dne 23. 1. 2021, budete moci podat žalobu až do 5. 3. 2021 (protože v období od 19. 1. 2021 do 28. 2. 2021 by ještě za normálních okolností uplynulo 5 dní z promlčecí doby, která začala znovu běžet až dne 1. 3. 2021).

 1. Pokud se soudíte a soud nerozhodne jinak, prodlužují se i lhůty pro provedení procesního úkonu
  Podobně jako u lhůt uvedených v bodě 3 platí i pro lhůty stanovené zákonem či určené soudem k provedení procesního úkonu:

a) v době od 19. 1. 2021 do 28. 2. 2021 neběží,
b) pokud uplynuly po 31. 12. 2020 do 19. 1. 2021, neskončí dříve, než 18. 2. 2021.
V trestním řízení se výše uvedená pravidla o běhu lhůt uplatňují pouze na běh lhůty pro podání opravného prostředku (např. odvolání či odporu proti trestnímu rozkazu) ze strany obviněného, ​​jeho obhájce, poškozeného či zúčastněnou osobu (tj. osobu, které byla v trestním řízení zabrána věc nebo část majetku).

Výše uvedené však platí pouze tehdy, pokud soud vzhledem ke konkrétním okolnostem nerozhodne o určení jiné přiměřené lhůty. Soud může k určení přistoupit, pokud by dodržení prodloužené lhůty vedlo k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti, svobody nebo značné škody účastníka řízení.

 1. Prodej majetku dlužníka v dražbě provedené od 19. 1. 2021 do 28. 2. 2021 je zakázán
  Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace výrazně omezuje shromažďování lidí, byl přijat zákaz provedení dražeb, pověřování prodejem majetku dražebníka a organizování nabídkového řízení či jiného zpeněžování majetku dlužníků. Zákaz platí během období od 19. 1. 2021 do 28. 2. 2021; jeho důvodem je snaha o zamezení nevýhodného zpeněžování majetku dlužníků na dražbách, ve kterých nemůže dostatečný počet zájemců soutěžit o příklep za nejvyšší nabídnutou cenu. Je-li zákaz porušen, zpeněžení majetku dlužníka je neplatné. Do konce února zároveň soudní exekutoři musí upustit od provedení exekucí prodejem nemovitosti.
 2. Orgány společností s ručením omezeným či jiných právnických osob mohou rozhodovat i „na dálku“
  Kolektivní orgány právnických osob založených podle předpisů občanského práva nebo obchodního práva (typicky obchodních společností) mohou v době mimořádné situace nebo nouzového stavu rozhodovat formou korespondenčního hlasování; také mohou umožnit hlasování prostřednictvím elektronických prostředků, a to i tehdy, když jim tato možnost nevyplývá z jejich interních předpisů.

Při rozhodování společníků společnosti s ručením omezeným by mělo být primárně využíváno rozhodování podle ustanovení § 130 Obchodního zákoníku.