Dlužníci houfně bankrotují: Jak podat přihlášku do konkurzu či restrukturalizace?

0
313

Vzhledem k probíhající ekonomické krizi je stále více osob v úpadku. Čtěte, jak případnou insolvenci vašeho dlužníka zjistíte a jak vůči němu uplatnit pohledávku, je-li v konkurzu či restrukturalizaci.
Dlužníci houfně bankrotují: Jak podat přihlášku do konkurzu či restrukturalizace?

Kde najdu informace o dlužníkovi, konkurzu a restrukturalizačním řízení
Do kdy je nutné podat přihlášku o úhradu dluhu
Co dělat, když je přihláška nesprávně vyplněna
Jak vyčíslit částku a úroky z prodlení
Dlužníky pravidelně kontrolujte v Obchodním věstníku
Začátek konkurzního či restrukturalizačního řízení ve věci vašeho dlužníka vylučuje, abyste pohledávku vůči němu vymáhali samostatně. Nároky, které byste za normálních okolností uplatnili soudně a následně exekvovali, je třeba přihlásit do konkurzu či restrukturalizace. I když úpadek dlužníka zpravidla znamená, že vaše pohledávka nebude uspokojena v plné výši, má její nepřihlášení vliv na její daňový odpis.

Z uvedených důvodů je třeba periodicky sledovat Obchodní věstník; ideální alespoň jednou měsíčně. Probíhající konkurz či restrukturalizaci zjistíte po zadání identifikačních údajů dlužníka do vyhledávače ve věstníku dostupného na stránkách ministerstva spravedlnosti. Je-li dlužníkem právnická osoba, je vhodnější hledat podle identifikačního čísla; zadlužené obchodní společnosti totiž nezřídka ztěžují věřitelům zjišťování jejich stavu změnou názvu.

Na podání přihlášky běží stanovená lhůta
Přihlášku lze podat dvěma způsoby. Prvním je podání v listinné podobě. Přihláškový formulář získáte opět na webových stránkách ministerstva. Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat v jednom stejnopisu správci a v jednom k ​​soudu. Druhou alternativou je podání přihlášky v elektronické podobě prostřednictvím portálu slovensko.sk. Využití této možnosti ale vyžaduje aktivovaný občanský průkaz s čipem a elektronický podpis.

V konkurzním řízení platí, že přihlášku je třeba podat do 45 dnů od vyhlášení konkurzu. Pokud přihlášku podáte později, bude se na ni sice přihlížet, ale ztratíte možnost (alespoň částečně) ovlivnit průběh konkurzu.

Pokud jde o restrukturalizaci, musí být přihláška doručena správci nejpozději do 30 dnů od jejího povolení. K přihlášce doručené po lhůtě se na rozdíl od konkurzu nepřihlíží. Pokud tedy lhůtu nestihnete, znamená to v zásadě konec vašich šancí k uspokojení pohledávky.

Tip: Skoncujte s neplatiči: jak zjistit, zda je obchodní partner bonitní?

K nesprávně vyplněné přihlášce se nepřihlíží
Zákon stanoví několik povinných náležitostí přihlášky. Pokud je v ní neuvedete, nebude se na ni přihlížet. Pokud však vyplníte všechna vyznačená pole přihláškového formuláře, neměla by vám žádná z nich chybět. Vyplnění identifikačních údajů věřitele či dlužníka nebo výběr vlastností pohledávky z nabízených možností nebývají v praxi problematické. Složitějším ale může být:

  1. Správné vyplnění právního důvodu vzniku pohledávky
    Právním důvodem vzniku pohledávky není faktura (jak by se možná na první pohled mohlo zdát). Ve skutečnosti jde o vymezení právní povahy nároku uplatňovaného přihláškou.

Příklad vyplnění pole „právní důvod vzniku pohledávky“: „Přihlášená pohledávka odpovídá nezaplacené kupní ceně zboží, které bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou uzavřenou na základě objednávky dlužníka realizované e-mailem ze dne DD/MM/RRRR potvrzené e-mailem věřitele ze dne DD/MM/RRRR. Dlužník potvrdil dodání zboží podpisem dodacího listu ze dne DD/MM/RRRR. Kupní cena byla dlužníkovi vyúčtována fakturou č.j. XXX; dlužník však vyúčtovanou kupní cenu dosud neuhradil, a to ani částečně.“

  1. Připojení listin prokazujících skutečnosti uvedené v přihlášce
    I zde platí, že přiložit fakturu nestačí. V modelovém příkladu ohledně vyplnění právního důvodu pohledávky by bylo například. k přihlášce vhodné přiložit:

e-mail, kterým si dlužník objednal zboží,
e-mail potvrzující objednávku dlužníka věřitelem,
dodací list podepsaný dlužníkem,
fakturu, kterou byla vyúčtována kupní cena.

  1. Vyčíslení částky přihlašované pohledávky
    Přihlašovanou částku pohledávky musíte v přihlášce rozdělit na:

Jistinu – vyplníte zpravidla dlužnou částku podle faktury (pokud jde o dluh z podnikání) nebo smlouvy (pokud jde například o dluh ze smlouvy o půjčce mezi běžnými občany) – v její celkové výši samozřejmě zohledníte případná částečná plnění dlužníka;
Úroky – vyplňujete, pokud jste se dlužníkem na úrocích dohodli, typicky ve smlouvě o půjčce;
Úroky z prodlení – právo na úroky z prodlení vzniká při prodlení dlužníka se zaplacením pohledávky přímo ze zákona; uplatnit je tedy můžete, i když jste se na nich s dlužníkem nedohodli. V případě dohody o jejich výši platí sjednaná sazba. Pokud dohoda o výši neexistuje, můžete si pro pohledávky z podnikatelských vztahů vybrat