Jak se co nejrychleji rozvést: přehledný postup v 5 krocích

0
244
 1. Je-li možnost podmínky rozvodu dohodnout, využijte ji
  Ještě než podniknete jakékoli kroky k rozvodu, snažte se na klíčových věcech týkajících se ukončení manželství dohodnout. Platí to zejména tehdy, máte-li společné nezletilé děti. Ujasněte si hlavně:

komu by měly být děti svěřeny do osobní péče, resp. zda případně nepřichází v úvahu střídavá péče (blíže: Střídavá péče a placení výživného: lze se mu díky ní vyhnout?);
kolik by mělo být měsíční výživné na každé z dětí;
pokud jste se dohodli tak, že děti budou svěřeny do osobní péče jednoho z rodičů, je vhodné diskutovat i tom, kdy a za jakých podmínek se s nimi bude druhý rodič stýkat.
Přihlížejte také k přáním dětí. I když možná pod vlivem emocí budete mít tendenci nekompromisně trvat na svých názorech, není to nejlepší cesta, a to nejen pro vás, ale hlavně samotné děti.

 1. Vypracování návrhu na rozvod
  Návrh na rozvod si můžete sepsat i sami. Měl by obsahovat následující náležitosti:

označení soudu, jemuž je návrh určen – o návrhu rozhodují v 1. instanci okresní soudy. Místní příslušnost se určí podle posledního společného bydliště manželů, má-li v obvodu soudu stálé bydliště alespoň jeden z nich. Pokud takto nelze postupovat, určí se příslušnost soudu podle bydliště manžela, který návrh nepodal. Nelze-li příslušnost stanovit ani tímto způsobem, bude rozhodovat soud podle vašeho bydliště;
označení manžela podávajícího návrh, a zároveň i druhého manžela – uvádí se jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu (resp. jiného pobytu), datum narození a případně i jiný identifikační údaj;
z návrhu by mělo vyplývat, proč požadujete rozvod – v návrhu se postupně uvede, kdy bylo manželství uzavřeno, zatvrdí se, že došlo k takovému vážnému narušení a trvalému rozvratu vztahů mezi manželi, že manželství již nemůže plnit svůj účel a od manželů nelze očekávat obnovení manželského soužití. Zároveň lze uvést i příčiny tohoto stavu (nevěra, zanedbávání péče o společnou domácnost, alkoholismus nebo jen velká rozdílnost názorů obou manželů na zásadní otázky životního směřování apod.). Pokud se z manželství narodily děti, je třeba uvést jejich jména, příjmení, data narození a adresu trvalého pobytu a popsat, jak je aktuálně o děti postaráno (s kým bydlí, jak jsou financovány náklady na jejich potřeby, do jaké míry se stýkají s oběma rodiči ). Do návrhu byste měli uvést i přehled výdajů na odůvodněné potřeby dětí.
z návrhu musí vyplývat, že se chcete rozvést; pokud máte děti, je třeba navrhnout, jak bude probíhat jejich další péče – návrh na rozvod ukončíte vyslovením požadavku, aby bylo vaše manželství rozvedeno. Máte-li s manželem společné nezletilé děti, je třeba navrhnout, komu by měly být svěřeny do osobní péče a v návaznosti na uvedeno také to, jaká by měla být výše výživného (částka by měla být určena na každé dítě samostatně);
návrh musí být podepsán – listinný návrh se podepisuje vlastnoručním podpisem. Pokud návrh podáváte přes česko.cz, připojí se k němu podpis elektronický.

 1. Příprava příloh návrhu na rozvod
  K návrhu na rozvod by měly být přiloženy:

oddací list;
rodné listy společných nezletilých dětí;
potvrzení o příjmech obou manželů – připojuje se pouze, mají-li rozvádějící se manželé i nezletilé děti; potvrzení pomůže soudu urychlit rozhodování ohledně výživného.
Kromě výše uvedených příloh můžete k návrhu přiložit i jiné listiny, které prokazují pravdivost vašich tvrzení v návrhu na rozvod.

 1. Podání návrhu na soud
  Návrh lze k soudu podat v listinné podobě, a to dvojmo (jeden stejnopis se založí do soudního spisu a jeden soud zašle druhému z manželů). Dále můžete o rozvod požádat v elektronické podobě prostřednictvím portálu slovensko.sk.

Poplatek za podání návrhu je 66 EUR. Pokud jej podáváte v listinné podobě, lze poplatek zaplatit prostřednictvím tzv. eKolku zakoupeného na poště nebo prostřednictvím webové aplikace eKolok. V případě podání návrhu v elektronické podobě lze poplatek uhradit podle pokynů doručených v návaznosti na jeho podání.

 1. Absolvování jednání a vzdání se odvolání
  Je-li manželství bezdětné, obvykle k jeho rozvodu postačí jedno jednání. Pro rychlé rozvedení je účast manželů na jednání podstatná. Pokud z jejich vyjádření soud zjistí, že naděje na smíření neexistuje, bylo by v zásadě raritou, kdyby manželství neukončil. Pokud alespoň jeden z manželů jednoznačně deklaruje, že obnovu manželského soužití odmítá, soud v podstatě nemá jinou možnost, než manželství rozvést (rozhodnutí Krajského soudu Prešov, sp.zn. 18Co/207/2016).