Dočasná ochrana vašeho dlužníka: Kdy dostanete peníze zpět a jak se proti ní bránit?

0
360

Což znamená pro věřitele, je-li dlužník v dočasné ochraně
Kde zjistím, že je dlužník v dočasné ochraně
Jak může dlužník zrušit dočasnou ochranu
Jak může věřitel ukončit dočasnou ochranu
Dočasná ochrana dlužníka: co to pro vás znamená?
Vymáhání pohledávek vůči podnikatelům se může značně zkomplikovat. Dne 1. ledna 2021 vstoupil v platnost nový zákon o dočasné ochraně podnikatelů ve finančních obtížích, který poskytuje dlužníkům možnost efektivní obrany před nuceným vymáháním jejich závazků.

Věřitel by měl počítat především s tím, že po dobu trvání dočasné ochrany jeho dlužníka:

vůči dlužníkovi nelze rozhodnout o zahájení konkurzního řízení,
pro drtivou většinu pohledávek, které vznikly před poskytnutím ochrany, nebude možné postihnout v exekuci nebo při výkonu rozhodnutí dlužníků podnik či věc, práva nebo jiné majetkové hodnoty k němu patřící,
pro pohledávku, která vznikla před poskytnutím ochrany, nebude možné proti dlužníkovi zahájit výkon zabezpečovacího (např. zástavního) práva vztahujícího se na jeho podnik či věc, práva nebo jiné majetkové hodnoty k němu patřící.
Zjednodušeně řečeno tedy platí, že pokud budete mít proti dlužníkovi pod dočasnou ochranou v ruce exekuční titul (např. soudní rozhodnutí), podle kterého vám bude povinen vaši pohledávku uhradit, nebudete ji moci až do skončení dočasné ochrany vymáhat z majetku patřícího k jeho podniku. .

Tip: Jak si najmout advokáta a kolik to bude stát?

Kde můžete stav vašeho dlužníka zkontrolovat?
Informaci o tom, zda je váš dlužník v dočasné ochraně, naleznete v Obchodním věstníku, který je dostupný na webových stránkách provozovaných Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Kromě toho se k vám tato informace může dostat i jinými cestami – před získáním dočasné ochrany vás samotný dlužník může oslovit s žádostí o poskytnutí vašeho souhlasu s jejím udělením. S dočasnou ochranou totiž musí souhlasit nadpoloviční většina jeho věřitelů počítaná podle výše jeho pohledávek; s jejím prodloužením dokonce až většina dvoutřetinová. Dodejme, že ochrana standardně trvá 3 měsíce a lze ji prodloužit až na půl roku.

Zrušení ochrany z důvodů na straně podnikatele
Pokud potřebujete, aby z jakéhokoli důvodu skončil stav dočasné ochrany vašeho dlužníka, můžete v první řadě využít institut tzv. kvalifikovaného podnětu. Kvalifikovaný podnět ke zrušení dočasné ochrany podnikatele smí podat úplně každý – dokonce i ten, kdo není jeho věřitelem. Zrušení ochrany prostřednictvím jeho podání lze dosáhnout v případě, že:

nebyly na poskytnutí dočasné ochrany splněny předpoklady (např. pokud se zjistí, že již v době podání žádosti o poskytnutí ochrany byl podnikatel prodloužen a měl podat návrh na prohlášení konkursu nebo za poslední rok před jejím poskytnutím učinil opatření, která ohrozila finanční stabilitu jeho podniku, blíže: Dočasná ochrana podnikatelů: pro koho je určena a jaké má výhody?),
předpoklady pro poskytnutí dočasné ochrany zanikly (např. nemá-li podnikatel již déle než 3 měsíce řádně ustanovený statutární orgán),
podnikatel pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývající z dočasné ochrany (např. pokud neupřednostnil společný zájem věřitelů před vlastními zájmy nebo pokud nakládal s majetkem svého podniku tak, že tím způsobil podstatnou změnu v jeho skladbě či jeho nezanedbatelné zmenšení).
Podnět je třeba podat k soudu, který podnikateli poskytl dočasnou ochranu. K podání lze využít vzorový formulář, který opět naleznete na webových stránkách ministerstva spravedlnosti. Kromě vyplnění identifikačních údajů vyžadovaných formulářem je důležité zejména dostatečně přesvědčivě popsat skutečnosti, které odůvodňují zrušení prozatímní ochrany.

Na základě podnětu vydá soud usnesení o zahájení řízení o zrušení prozatímní ochrany, které doručí vám a podnikateli pod ochranou. Podnikatele vyzve, aby se nejpozději do pěti pracovních dnů písemně vyjádřil k důvodům pro zrušení ochrany uvedeným v podnětu; zároveň musí osvědčit, že tyto nejsou dány. Následně soud do patnácti dnů od doručení kvalifikovaného podnětu rozhodne o tom, zda ochranu zruší.

Dodejme, že jako oznamovatel podnětu máte právo nahlížet do soudního spisu, předkládat listiny, ze kterých vyplývají vámi tvrzené skutečnosti a navrhovat důkazy. Pokud podnikatel pod dočasnou ochranou předloží vyjádření či důkazy, musí vás o tom soud uvědomit.