Pojišťovna neproplatila škodu po dopravní nehodě. Mohu žádat alespoň úroky?

0
287

Jaké máte nároky, pokud vám pojišťovna neuhradí škodu z titulu tzv. pojišťovny. povinného ručení (PZP)? Která porušení pojišťovny jsou sankcionována úrokem z prodlení a odkdy ho lze žádat?
Pojišťovna neproplatila škodu po dopravní nehodě. Mohu žádat alespoň úroky?

Pravidla pro výplatu pojistného plnění určeného ke kompenzaci škod způsobených vozidly v důsledku dopravních nehod naleznete 381/2001 Sb, o povinném smluvním pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Pojišťovna musí zahájit šetření škodné události bez zbytečného odkladu po přijetí vašeho oznámení. Samotné rozhodnutí o pojistném plnění musí padnout nejpozději do tří měsíců ode dne, ve kterém jí bylo doručeno.

Podle výsledků šetření může mít rozhodnutí pojišťovny dvojí podobu:

a) Byl-li nárok na náhradu škody prokázán, bude vám sdělena výše pojistného plnění;

b) Pokud nárok na náhradu škody prokázán nebyl nebo byl zjištěn v nižší výši, musí vám pojišťovna písemně vysvětlit, z jakých důvodů odmítla pojistné plnění poskytnout, resp. proč ho snížila. Písemné vysvětlení se považuje za doručené dnem, ve kterém:

jste ho převzali,
jste ho odmítli převzít,
ho pošta vrátila jako nedoručené.
Pokud pojišťovna tříměsíční lhůtu pro vydání rozhodnutí nestihne, je povinna vám uhradit úroky z prodlení. Jejich výše se určuje podle Nařízení vlády č.j. 87/1995 SZ; stanoví se jako součet pěti procentních bodů a základní úrokové sazby Evropské centrální banky platné k 1. dni prodlení s plněním závazku (aktuálně je 5 % ročně).

Povinnost vyplacení úroků z prodlení upravuje § 11 ods. 8 zákona č. 8 381/2001 Sb.; v této souvislosti je třeba podotknout, že předmětné ustanovení váže vznik nároku na úroky z prodlení na nesplnění nepeněžité povinnosti.

Samotné pojistné plnění (ve zjištěném rozsahu) musí pojišťovna poskytnout do 15 dnů:

po skončení šetření potřebného ke zjištění rozsahu povinnosti odpovídající poskytnutí pojistného plnění,
po doručení pravomocného rozhodnutí soudu o výši náhrady škody pojišťovně (pokud z rozhodnutí nevyplývá jiná lhůta k jeho poskytnutí).
Peněžitou sankci za zmeškání lhůty pro vyplacení pojistného plnění 381/2001 Sb. výslovně neupravuje.

Co s úroky z prodlení z nevaplaceného plnění

Vzhledem k nejednoznačnému znění zákona 381/2001 Sb. se v praxi ukazuje jako sporná zejména otázka, od jakého okamžiku lze od pojišťovny žádat úroky z prodlení z titulu opožděné výplaty pojistného plnění, které pojišťovna v první fázi odmítla poskytnout v rozporu se zákonem. Soudy jsou v této otázce nejednotné. Bude záležet na tom, který z nich bude o vaší věci rozhodovat a zda spor skončí už u krajského soudu nebo se dostane až k Nejvyššímu soudu SR.

  1. Názorová větev: Úroky z prodlení náleží již od doby, kdy by mělo být plnění vyplaceno, pokud by pojišťovna nárok posoudila správně
    Krajský soud v Žilině (např. sp.zn. 10Co/80/2020) dlouhodobě rozhoduje, že pokud pojišťovna nevyplatí pojistné plnění, které mělo být vyplaceno, můžete žádat úroky z prodlení od 16. dne po skončení jejího šetření. Tento názor se opírá o výklad, podle kterého zvláštní úrok z prodlení představující sankci za zmeškání lhůty pro oznámení výše pojistného plnění, resp. k doručení odůvodnění jeho nevyplacení (podle § 11 odst. 8 zákona č. 381/2001 Sz) a klasický úrok z prodlení podle Občanského zákoníku, který je sankcí za nesplnění peněžního dluhu – nevyplacení (části) pojistného, ​​náleží vedle sebe a vzájemně nevylučují. Krajský soud v Žilině se opírá o starší rozhodnutí jednoho ze senátů Nejvyššího soudu SR, vydané pod sp.zn. 5Obo/19/2009 (odkazuje na něj např. rozhodnutí Krajského soudu Žilina, sp.zn. 7Co/260/2019).
  2. Názorová větev (silnější): Úroky z prodlení náleží až po doručení pravomocného rozhodnutí soudu pojišťovně
    Tento názor je reprezentován judikaturou Krajského soudu Prešov (sp.zn. 7Cob/12/2020), Krajského soudu Bratislava (sp.zn. 15Co/223/2019) či Krajského soudu Trnava (sp.zn. 25Co/48/2020). Jeho zastánci vycházejí zejména z rozhodnutí Nejvyššího soudu SR, sp.zn. 3Cdo/145/2017. Stanovisko vychází v zásadě ze striktního jazykového výkladu ustanovení § 11 ods. 7 zákona č. 7 381/2001 Sb.

Uvedené ustanovení výslovně váže výplatu pojistného plnění na 2 okamžiky, a to do 15 dnů:

po skončení šetření potřebného ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny,
po doručení pravomocného rozhodnutí soudu o výši náhrady škody pojišťovně (pokud z rozhodnutí nevyplývá jiná lhůta).
Pokud tedy samotný zákon upravuje v případě soudního sporu možnost výplaty pojistného plnění až po doručení rozhodnutí soudu, nemůže být podle jmenovaných soudů pojišťovna v případě sporného nároku v prodlení s jeho vyplacením již před tímto okamžikem.