Přemýšlíte o živnosti? Udělejte si plán a požádejte o příspěvek na podnikání od státu

0
270

Máte chuť rozjet vlastní byznys a potřebujete nějaké peníze na začátek? Potom určitě zkuste své šance a zabojujte o příspěvek pro začínající živnostníky.

Podmínky pro získání příspěvku na podnikání od státu
O příspěvek může požádat uchazeč o zaměstnání

evidován na úřadu práce nejméně 3 měsíce,
který úspěšně absolvuje přípravu na zahájení provozování nebo provádění OSVČ,
vypracuje podnikatelský plán spolu s kalkulací nákladů.
Podmínka nejméně 3 měsíců neplatí pro znevýhodněného uchazeče o zaměstnání mladšího 25 let, který skončil soustavnou přípravu na povolání v denní formě studia před méně než dvěma lety a nezískal své první pravidelně placené zaměstnání.

Pokud jste již podnikali jako OSVČ, ale činnost déle neprovádíte, můžete také požádat o příspěvek. V evidenci uchazečů o zaměstnání musíte figurovat po dobu minimálně 12 měsíců, z nichž již nejméně 6 měsíců svoji podnikatelskou činnost neděláte. Živnost lze mít i pozastavenou.

Proč se vyplatí žádat o příspěvek na podnikání?
Možnost získání částky ve výši až 5 754 eur
Netřeba žádat o úvěr na pokrytí nákladů na začátek podnikání
Z příspěvku lze pokrýt i zdravotní a sociální odvody
Není povinnost dosahovat zisků, uváděných v podnikatelském záměru
Možnost zaměstnání nebo založení s.r.o. i při čerpání příspěvku
Postup jak získat příspěvek na podnikání od státu

 1. Navštivte úřad práce
  Na oddělení zprostředkovatelských služeb vám řeknou, jestli na příspěvek máte nárok, a pokud ano, v jaké výši.
 2. Můžete absolvovat přípravu
  Úřad práce vám zajistí přípravu na získání příspěvku. Výhodou je, že vám reálně pomůže s vypracováním podnikatelského záměru.
 3. Podáváte žádost o příspěvek
  Máte-li nárok na příspěvek, zahájíte podáním přihlášky u kompetentního pracovníka úřadu práce.

Co všechno je třeba přiložit k přihlášce?
podnikatelský záměr vypracovaný podle předepsané osnovy spolu s kalkulací předpokládaných nákladů souvisejících s konkrétní SZČ, kterou plánuje žadatel o příspěvek provozovat
čestné prohlášení, že jste před zařazením do evidence nepodnikali, resp. neprovozovali nebo neprováděl žádnou samostatně výdělečnou činnost; v případě, že jste před zařazením do evidence podnikali, dokládáte k žádosti výpis ze Živnostenského rejstříku ne však starší 3 měsíců
prohlášení o přijaté/nepřijaté pomoci – splnění podmínek schématu de minimis (tiskopis poskytne úřad práce)
Prohlášení, že vůči vám není nárokováno vrácení podpory na základě předchozího rozhodnutí Komise, ve kterém byla tato podpora označena za neoprávněnou a neslučitelnou se společným trhem (tiskopis poskytne úřad práce)

 1. Absolvujete test
  Na malou chvíli se vrátíte do školních dob. 30minutový test je v písemné formě a ověří vaše dovednosti a poznatky z oblasti podnikání. Obsahuje 20 otázek, u každé máte na výběr tři odpovědi a jen jedna je správná.
 2. Obhajoba před komisí
  Opět si zavzpomínáte na školní časy. Svůj podnikatelský záměr budete hájit z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
 3. Předložení dokladů
  Úřad bude od vás potřebovat kopii živnostenského oprávnění, doklady k místu podnikání a kopii písemné smlouvy o založení podnikatelského účtu.
 4. Podepsání dohody a žádost o úhradu poplatku
  Pokud bude vaše žádost a obhajoba úspěšná, následuje oboustranné podepsání dohody. V ní se zavazujete provádět či provozovat živnost nepřetržitě nejméně tři roky. Úřadu pak předložíte žádost o úhradu poplatku.
 5. Vyplacení příspěvku
  K čemu jej můžete použít, si zjistěte na úřadu v seznamu oprávněných a neoprávněných výdajů.

Od čeho se odvíjí výše příspěvku státu?
místa, ve kterém plánuje ucházet provozovat svůj podnikatelský plán
průměrné míry evidované nezaměstnanosti v místě plánovaného podnikání oproti celoslovenskému průměru v kalendářním roce, který předchází tomu, ve kterém se příspěvek poskytuje
celkové ceny práce vypočtené z průměrné mzdy zaměstnance v hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, které předchází kalendářnímu roku, ve kterém se příspěvek poskytuje
Jak stát kontroluje, na co byl příspěvek vynaložen?
Povinností podnikatele je předkládat zprávu o provozování samostatné výdělečné činnosti, o čerpání příspěvku za každý rok, na který byl poskytnut. Příspěvek se neposkytuje najednou v plné výši, je rozdělen na dvě části – nejprve úspěšný uchazeč získá 60% částky, později po předložení první zprávy o provozování OSVČ získá zbývajících 40% z celkové částky (po 12 měsících).