Stát chce dotacemi podpořit zaměstnanost. Kdo je může získat a jaké jsou podmínky?

0
279

Finanční pomoc zaměstnavatelům na vytvoření pracovních míst pro znevýhodněné uchazeče o zaměstnání a pro mladé uchazeče o zaměstnání do 30 let, ale i jim samotným na rozběh vlastního podnikání. Takto by se dal stručně charakterizovat projekt Chyť se své šance, který je spuštěn od 1. října 2021.
Stát chce dotacemi podpořit zaměstnanost. Kdo je může získat a jaké jsou podmínky?

Projekt Chyť se své šance je spuštěn od 1. října 2021 a realizuje ho 46 úřadů práce, na které mohou žadatelé předkládat své žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Projekt má tři opatření a je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti mladých uchazečů o zaměstnání do 30 let a znevýhodněných.

Jedná se například o dlouhodobě nezaměstnané, tedy ty, kteří jsou více než 12 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením či starší 50 let.

Podpora pro začínající OSVČ
První opatření projektu je zaměřeno na ty, kteří chtějí rozjet vlastní podnikání. Získat mohou jednorázový finanční příspěvek ve výši 5 600 eur. Podmínkou je, aby OSVČ byla znevýhodněným uchazečem o zaměstnání a zároveň vedena v evidenci UoZ nejméně jeden měsíc. V případě, že jde o znevýhodněného uchazeče o zaměstnání s vysokoškolským vzděláním musí být veden v evidenci nejméně tři měsíce.

Společnou podmínkou tohoto opatření je zahájení provádění samostatné výdělečné činnosti a její nepřetržité provozování nejméně dva roky. V případě, že by občan přestal provozovat OSVČ před uplynutím dvou let, bude povinen vrátit úřadu poměrnou část poskytnutého příspěvku.

Finanční příspěvek i na mentora
Druhé opatření projektu podporuje zapojení nového zaměstnance, z řad mladých UoZ do 30 let i znevýhodněných UoZ, pod vedením jiného zaměstnance, tzv.. mentora. V případě obou kategorií je podmínka být v evidenci uchazečů o zaměstnání minimálně jeden měsíc, pokud má uchazeč vysokoškolské vzdělání tak nejméně tři měsíce.

Zaměstnavatelé mohou získat během čtyř měsíců finanční příspěvek ve výši celkem až 3 700 eur na takového nového zaměstnance. Přičemž půjde o dvě složky. První bude úhrada části celkové ceny práce zaměstnance, který byl přijat na plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, maximálně ve výši 715 eur měsíčně, a to na čtyři měsíce.

Druhou část bude během stejného období tvořit příspěvek na plat mentora ve výši maximálně 210 eur měsíčně na jednoho mentorovaného zaměstnance. Po mentorovaném zaučení, tedy osvojování si teoretických a praktických zkušeností pod vedením jiného zaměstnance, musí následovat dvouměsíční praxe. Zaměstnavatel může získat finanční příspěvek maximálně na čtyři nová pracovní místa.

Podpora zaměstnávání znevýhodněných uchazečů
Třetí opatření projektu je zaměřeno na znevýhodněné uchazeče o zaměstnání. I v tomto případě musí být v evidenci minimálně jeden měsíc, v případě vysokoškolského vzdělání uchazeče nejméně tři měsíce. Zaměstnavatel může získat příspěvek na úhradu části celkové ceny práce zaměstnance, nejvýše ve výši 550 eur měsíčně.

Podmínkou je obsazení vytvořeného pracovního místa takovým uchazečem o zaměstnání, a to nejméně v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby a na dobu neurčitou. Finanční příspěvek bude poskytován nejvýše během šesti měsíců, tedy maximálně ve výši 3 300 eur na jednoho uchazeče o zaměstnání. Zaměstnavatel musí dané pracovní místo udržet nejméně další tři měsíce bez příspěvku.

Finanční příspěvek může získat maximálně na čtyři nová pracovní místa. „Snažíme se pomoc cílit tak, aby nebyla jen pro vybrané velké zaměstnavatele. Právě proto je počet pracovních míst limitován, aby mohlo získat podporu na nové zaměstnávání více podnikatelů,“ uzavřel generální ředitel a generální tajemník služebního úřadu Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny Karol Zimmer.